بازیکن مشهور

 1. 33yed

  کمتر از ۱۰۰ پست و ۱۵۰۰ پسند دریافتی
 2. Loghman

  کمتر از ۱۰۰ پست و ۱۵۰۰ پسند دریافتی
 3. Slim Shady

  کمتر از ۱۰۰ پست و ۱۵۰۰ پسند دریافتی
 4. VaGNeS

  کمتر از ۱۰۰ پست و ۱۵۰۰ پسند دریافتی
 5. T!rDaD

  کمتر از ۱۰۰ پست و ۱۵۰۰ پسند دریافتی
 6. tondar

  کمتر از ۱۰۰ پست و ۱۵۰۰ پسند دریافتی
 7. A$HKAN

  کمتر از ۱۰۰ پست و ۱۵۰۰ پسند دریافتی
 8. Parsa.Swift

  کمتر از ۱۰۰ پست و ۱۵۰۰ پسند دریافتی