کاپ های عمومی

 1. بازیکن محبوب

  کمتر از ۱۰۰پست و بیشتر از ۵۰۰ پسند دریافتی
 2. نویسنده

  بیشتر از ۵۰ پست ارسالی
 3. نویسنده حرفه ای

  بیشتر از ۱۰۰ پست ارسالی
 4. محبوب دل ها

  کمتر از ۱۵۰ پست و ۱۰۰۰ پسند دریافتی
 5. ژورنالیست

  بیشتر از ۲۰۰ پست ارسالی
 6. بازیکن مشهور

  کمتر از ۱۰۰ پست و ۱۵۰۰ پسند دریافتی