ساختمان های خاص هر نژاد

 • در سرور های کلاسیک تراوین 3 نژاد توتن/ گول / رومن که هرکدام ساختمان های مخصوص به خود را دارند

  ساختمان آبشخور اسب (رومی ها)

  پیش نیازها: اصطبل سطح 20, اصطبل سطح 10, محدود به رومی‌ها آبشخور اسب باعث کاهش مصرف گندم و افزایش سرعت تربیت سواره نظام ها برای نژاد رومی ها می شود. جزئیات این ساختمان:

  • سرعت تربیت سواره نظام ها 1% برای هر سطح افزایش خواهد یافت.
  • باعث کاهش مصرف گندم از طرف سواره نظام ها موجود در دهکده خواهد شد.
  • در سطح 10 آن خبرچین 1 واحد کمتر گندم مصرف خواهد کرد.
  • در سطح 15 آن شوالیه 1 واحد کمتر گندم مصرف خواهد کرد.
  • در سطح 20 آن شوالیۀ سزار 1 واحد کمتر گندم مصرف خواهد کرد.

  قهوه خانه (توتن)

  پیش نیازها: انبار غذا سطح 20, اردوگاه سطح 10, فقط در پایتخت می‌توان ساخت, محدود به توتن ها قهوه و چایی در قهوه خانه تولید می شود که بعد از تولید از طرف سربازان در جشن ها مصرف می شود. این باعث افزایش قدرت سربازان در جنگ خواهد شد (1% برای هر سطح) ولی باعث کاهش قدرت چیف (رئیس) خواهد شد و منجنیق ها تنها قادر به هدفگیری تصادفی خواهند بود.

  فقط قادر به بنا کردن این ساختمان در پایتخت خود می باشید ولی ثاثیر آن در کل امپراتوری (اکانت) خواهد بود.

  تله ساز (گول ها)

  پیش نیازها: اردوگاه سطح 1, محدود به گول‌ها, می‌توان بیش از یکبار در یک دهکده ساخت تله ساز از دهکدۀ شما در مقابل حملات با استفاده از تله محافظت می کند. دشمنان در تله ها اسیر شده و قادر به وارد کردن خسارت به دهکدۀ شما نخواهند بود. لشکریان اسیر شده گندم صاحب خود را مصرف خواهند کرد و نه گندم فردی که آنها را اسیر گرفته است. یک تله ساز قادر به ساخت حداکثر 400 تله می باشد. سه راه برای آزادسازی اسیران می‌باشد:

  • بازیکنی که نیروها را به اسارت گرفته است آنها را آزاد کند که در این صورت تمامی تله‌ها بدون هزینه بصورت اتوماتیک تعمیر می‌شوند.
  • صاحب نیروهای اسیر شده ارسال گندم به آنها را از اردوگاه قطع کند که در این صورت تمامی تله‌های بازیکنی که نیروها را اسیر کرده بصورت اتوماتیک و بدون هزینه تعمیر می‌شوند.
  • بازیکنی که نیروهای وی اسیر شده‌اند با حمله‌ی عادی به بازیکن دیگر نیروهای خود را آزاد کند که در این صورت تمامی تله‌ها خراب شده و 25% نیروهای اسیر شده کشته می‌شوند.

  اگر در حملۀ عادی نیرویی از حمله کننده زنده بماند در راه برگشت تمامی نیروهای اسیر شدۀ خودی و یا هم اتحادی را آزاد خواهند کرد. اگر صاحب نیروهای اسیر شده از اردگاه ارسال گندم برای اسیران را قطع کند، اسیران در تله ها کشته شده و به دهکده باز نخواهند گشت. آزادسازی اسیران از طرف صاحب تله ها و یا کشتن آنها از طرف صاحب اسیران هر دو قابل انجام از داخل اردوگاه می باشد.

  بعد از ارتقاء و رساندن یک تله ساز به سطح 20 قادر به ساخت تله ساز دیگر نیز خواهید بود.