بازیکن محبوب

 1. _LEO_

  کمتر از ۱۰۰پست و بیشتر از ۵۰۰ پسند دریافتی
 2. BaBa.KaRo

  کمتر از ۱۰۰پست و بیشتر از ۵۰۰ پسند دریافتی
 3. Kolahbardar

  کمتر از ۱۰۰پست و بیشتر از ۵۰۰ پسند دریافتی
 4. Majid akhilius

  کمتر از ۱۰۰پست و بیشتر از ۵۰۰ پسند دریافتی
 5. Reza Guard

  کمتر از ۱۰۰پست و بیشتر از ۵۰۰ پسند دریافتی
 6. AminS

  کمتر از ۱۰۰پست و بیشتر از ۵۰۰ پسند دریافتی
 7. No MerCy

  کمتر از ۱۰۰پست و بیشتر از ۵۰۰ پسند دریافتی
 8. GREEN MAN

  کمتر از ۱۰۰پست و بیشتر از ۵۰۰ پسند دریافتی
 9. Amir Raptor

  کمتر از ۱۰۰پست و بیشتر از ۵۰۰ پسند دریافتی
 10. Sadegh_PARTIZAN

  کمتر از ۱۰۰پست و بیشتر از ۵۰۰ پسند دریافتی
 11. shaniz

  کمتر از ۱۰۰پست و بیشتر از ۵۰۰ پسند دریافتی
 12. DrKia

  کمتر از ۱۰۰پست و بیشتر از ۵۰۰ پسند دریافتی
 13. (R.STEAL)

  کمتر از ۱۰۰پست و بیشتر از ۵۰۰ پسند دریافتی
 14. Parsa.Swift

  کمتر از ۱۰۰پست و بیشتر از ۵۰۰ پسند دریافتی