بازیکن محبوب

 1. lucifer

  کمتر از ۱۰۰پست و بیشتر از ۵۰۰ پسند دریافتی
 2. behnam

  کمتر از ۱۰۰پست و بیشتر از ۵۰۰ پسند دریافتی
 3. Amirali

  کمتر از ۱۰۰پست و بیشتر از ۵۰۰ پسند دریافتی
 4. molla

  کمتر از ۱۰۰پست و بیشتر از ۵۰۰ پسند دریافتی
 5. malfurin

  کمتر از ۱۰۰پست و بیشتر از ۵۰۰ پسند دریافتی
 6. _LEO_

  کمتر از ۱۰۰پست و بیشتر از ۵۰۰ پسند دریافتی
 7. BaBa.KaRo

  کمتر از ۱۰۰پست و بیشتر از ۵۰۰ پسند دریافتی
 8. Kolahbardar

  کمتر از ۱۰۰پست و بیشتر از ۵۰۰ پسند دریافتی
 9. Majid akhilius

  کمتر از ۱۰۰پست و بیشتر از ۵۰۰ پسند دریافتی
 10. Reza Guard

  کمتر از ۱۰۰پست و بیشتر از ۵۰۰ پسند دریافتی
 11. AminS

  کمتر از ۱۰۰پست و بیشتر از ۵۰۰ پسند دریافتی
 12. No MerCy

  کمتر از ۱۰۰پست و بیشتر از ۵۰۰ پسند دریافتی
 13. GREEN MAN

  کمتر از ۱۰۰پست و بیشتر از ۵۰۰ پسند دریافتی
 14. Amir Raptor

  کمتر از ۱۰۰پست و بیشتر از ۵۰۰ پسند دریافتی
 15. Sadegh_PARTIZAN

  کمتر از ۱۰۰پست و بیشتر از ۵۰۰ پسند دریافتی
 16. shaniz

  کمتر از ۱۰۰پست و بیشتر از ۵۰۰ پسند دریافتی
 17. DrKia

  کمتر از ۱۰۰پست و بیشتر از ۵۰۰ پسند دریافتی
 18. (R.STEAL)

  کمتر از ۱۰۰پست و بیشتر از ۵۰۰ پسند دریافتی
 19. Parsa.Swift

  کمتر از ۱۰۰پست و بیشتر از ۵۰۰ پسند دریافتی